Opatrenie 1.3.

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

23.02.2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.3.

Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.