PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

19-03-2015
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Slovakia - Rural Development Programme (National)
Verzia z 1.3.2015

Prílohy k PRV

01-04-2015
Ex – ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014 - 2020
01-04-2015
Analýza paušálne financovanie antén NSRV
01-04-2015
Analýza paušálne financovanie MAS
01-04-2015
Analýza vzdelavania paušálne výdavky pre PRV 2014 - 2020
01-04-2015
VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK EK K NÁVRHU PRV SR 2014-2020
01-04-2015
Vyhodnotenie plnenia ex ante kondicionalít
01-04-2015
Systém vzájomnej koordinácie medzi Operačným programom Integrovaná infraštruktúra (2014-2020) a Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
01-04-2015
Metodika stanovenia území HNV v SR
01-04-2015
Nariadenie vlády SR č. 3422014
01-04-2015
Odporúčané navýšenie administratívnych kapacít MPRV SR
01-04-2015
Odporúčané navýšenie administratívnych kapacít PPA
01-04-2015
Príloha kapitola 16 - Zoznam členov Pracovnej skupiny pre prípravu PRV SR 2014 - 2020
01-04-2015
Uplatňovanie horizontálnych pricípov
01-04-2015
Zoznam rýchlorastúcich drevín pre PRV
01-04-2015
Zoznam obcí ANC

Prílohy k PRV - SWOT analýza a identifikácia potrieb

01-04-2015
Príloha č.1.
01-04-2015
Príloha č.2.

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

01-04-2015
Ochrana biotopu sysľa pasienkového - zoznam území
01-04-2015
M10 AEKO - výpočty

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)