PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

03-12-2015
Príloha č. 3.1 k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1 na elektronické podávanie žiadostí
PDF formulár
  • nevyhnutný pre elektronické podanie
  • vhodný aj pre podanie papierovej verzie a zároveň aj elektronického súboru (napr. na USB kľúči) pre urýchlenie importu do systému
03-12-2015
Výzva - opatrenie 6.1
Číslo výzvy: 9/PRV/2015 - Aktualizácia č. 1
03-12-2015
Priloha č.3. k Formuláru ŽoNFP - body nezamestnanosť výstup
Aktualizácia č. 1
03-12-2015
Príloha č. 3.1 k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1
Aktualizácia č. 1
06-10-2015
Návod na elektronické podávanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020
15-07-2015
Výzva - opatrenie 6.1
15-07-2015
Príloha č. 3.1 k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1
DOCX formulár iba pre papierové podanie (vyplnenie a tlač)
15-07-2015
Priloha č.1. k Formuláru ŽoNFP - podnikateľský plán
15-07-2015
Priloha č.2. k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu
15-07-2015
Priloha č.3. k Formuláru ŽoNFP - body nezamestnanosť výstup
15-07-2015
Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.2.1. k Príručke pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.2.2. k Príručke pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.2.3. k Príručke pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.2.4. k Príručke pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.2.5. k Príručke pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.3 k Výzve - Predbežná informácia
15-07-2015
Príloha č. 3.4 k Výzve - Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2014
15-07-2015
Príloha č. 3.5 k Výzve - Zoznam komodít špeciálnej rastlinnej výroby pre výzvu č. 9 podopatrenie 6.1
15-07-2015
Príloha č. 3.6 k Výzve - Odpočet podnikateľského plánu

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)