07.12.2015

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020 („OP RH“)je programovým dokumentom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR („MPRV SR“), ktorý je základným rámcom pre poskytovanie podpory spolufinancovanej z Európskeho námorného a rybárskeho fondu („ENRF“) v programovom období 2014-2020a z prostriedkov štátneho rozpočtu. OP RH pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom OP RH je podpora trvaloudržateľného a konkurencieschopného rozvoja sektora akvakultúry a spracovania rýb pri využití inovácií so zreteľom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia a dodržiavanie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky EÚ.

OP RH nadväzuje svojim zameraním na podporu realizovanú v programovom období 2007 - 2013,najmä v oblasti investícií do akvakultúry a spracovania produktov rybolovu a akvakultúry. Podpora doplnkových činností cez diverzifikáciu príjmov pochádzajúcich z akvakultúry a opatrení zameraných na plnenie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky EÚ v oblasti zberu údajov a vykonávania kontrolných činností vrátane presadzovania je v programovom období 2014-2020novinkou.Na dosiahnutie stanovených cieľov operačného programu boli navrhnuté nasledujúce opatrenia:

  • Produktívne investície do akvakultúry
  • Zber údajov
  • Kontrola a presadzovanie
  • Marketingové opatrenia
  • Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry
  • Technická pomoc

Celkový objem verejných výdavkov na sedemročné programové obdobie predstavuje 20 832 779 EUR (z toho ENRF: 15 785 000 EUR, štátny rozpočet: 5 047 779 EUR).

Finančné prostriedky z operačného programu by mali prispieťnajmä k zvýšeniu konkurencieschopnosti a domácej produkcie akvakultúry vrátane spracovania, zvýšeniu kvality a pridanej hodnoty produktov, zefektívneniu a racionalizácii výrobných procesov, zvýšeniu, resp. udržaniu zamestnanosti v sektore, zvýšeniu efektívnosti využívania zdrojov, a to so zreteľom na ochranu životného prostredia,ďalej k zlepšeniu zberu údajov za sektor akvakultúry a spracovania a ich vypovedacej schopnosti, vrátane vykonávania systému Únie na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v súlade so Spoločnou rybárskou politikou EÚ.

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev