13.02.2014

Oznámenie č. 19 zo dňa 13. 02. 2014 (Rozhodnutie EK z 19.12.2013).

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA, v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-2013 / Výzvy / 2013/OPRH/02  „ROZHODNUTIE KOMISIE z 19. 12. 2013 o stanovení a schválení usmernení o určení finančných opráv, ktoré má Komisia uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania“ , spolu s prílohou „Usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania“.  Uvedené usmernenie sa nevzťahuje len na finančné korekcie Komisie, ale je aplikovateľné až na úroveň prijímateľa, tak ako je to uvedené v texte usmernenia: „Nezrovnalosti môžu odhaliť aj členské štáty. V takom prípade sú povinné vykonať nevyhnutné opravy. Príslušným orgánom v členských štátoch v prípade opráv nezrovnalostí, ktoré zistili ich vlastné služby, sa odporúča uplatňovať rovnaké kritériá a sadzby, pokiaľ neuplatňujú prísnejšie normy.“

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev