08.09.2017

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH 2014 – 2020“) si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020. Účelom informačného seminára je poskytnúť potenciálnym žiadateľom a prijímateľom z OP RH 2014 – 2020 informácie o možnostiach podpory z Európskeho námorného a rybárskeho fondu, procese implementácie projektu, vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a žiadosti o platbu v ITMS2014+. Účasť na informačnom seminári je bezplatná.

Termín konania: 19. september 2017, v čase od 9:30 do 16:00 hod. Miesto konania: Agroinštitút Nitra, š. p.

Kapacita informačného seminára je najviac 40 účastníkov. Prosíme dodržať princíp max. dvoch účastníkov za subjekt. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci.

Dovoľujeme si Vás požiadať o záväzné potvrdenie Vášho záujmu k účasti na informačnom seminári elektronicky na e-mailovú adresu: oprh@land.gov.sk

V prípade, že z kapacitných dôvodov už nebude možné prihlasovať sa na informačný seminár, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať formou oznamu na našom webovom sídle.  Účastníkom informačného seminára bude poskytnuté občerstvenie a obed. Vopred ďakujeme za prejavený záujem a tešíme sa na Vás.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev