Oznámenia

21.04.2010

Oznámenie - Úprava počtu predkladania ŽoP počas kalendárneho roka v rámci OPRH - výnimka

Z aktualizácie č. 01/2010 Usmernenia č.15/2008 vydaného MF SR vyplýva povinnosť pre prijímateľov z OPRH predkladať deklarované výdavky v Sk a v eurách oddelene na dvoch rôznych formulároch žiadosti o platbu...

04.08.2009

Oznámenie č.03/OPRH zo dňa 4.08.2009

 • Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že doposiaľ uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s bankami a finančnými inštitúciami sa vzťahujú iba na projekty spolufinancované z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
 • Ak by došlo k rozšíreniu spolupráce medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a bankami a inými finančnými inštitúciami, PPA bude o tejto skutočnosti informovať.

 • 11.02.2009

  Oznámenie k zverejneniu zoznamu prijímateľov z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH) k 31.12.2008

  Pôdohospodárska platobná agentúra informuje, že v roku 2008 bola vyhlásená 1 výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 a to pre opatrenie ...

  26.09.2008

  Oznámenie k zverejneniu zoznamu prijímateľov z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH) k 31.12.2007

  Pôdohospodárska platobná agentúra informuje, že vzhľadom na to, že v roku 2007 nebolo vyhlásené výberové kolo na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 uverejní prvý zoznam prijímateľov z EFRH ...

  26.06.2008

  Oznámenie č. 02/OPRH zo dňa 25. júna 2008

  PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 25. júna 2008 boli v rámci „Metodickej príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013“ (ďalej len „Príručka“) uskutočnené nasledovné úpravy...

  04.06.2008

  Oznámenie č. 01/OPRH zo dňa 04. júna 2008

  PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 4. júna 2008 boli v rámci „Metodickej príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013“ ...

  PPA Podcast

  Logo - PRV SR 2014-2020

  Logo - OPRH SR 2014-2020

  Miestne akčné skupiny

  Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

  Aktuálne výzvy

  Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev