Usmernenie

05.04.2011

Príloha č.2 Kritériá pre hodnotenie integrovanej stratégie rozvoja územia

05.04.2011

Príloha č.3 Protokol o výbere ŽoNFP (projektov) MAS

05.04.2011

Príloha č. 4 Opatrenia PRV, koneční prijímatelia a systémy financovania

05.04.2011

Príloha č.5 Vyhlásenie o realizácii projektu

05.04.2011

Príloha č. 6 Charakt. priorít a opatrení osi 3, ktoré sú impl. prostredníctvom osi 4

05.04.2011

Príloha č.7 Zoznam prijatých ŽoNFP (projektov)

05.04.2011

Príloha č.8 Pokyny pre MAS k prijímaniu žiadosti o NFP

05.04.2011

Príloha č.9 Potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP a pridelení kódu

05.04.2011

Príloha č. 10 Zmluva o národnej spolupráci

05.04.2011

Príloha č. 11 Čestné vyhlásenie partnera projektu

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev