Usmernenie

30.07.2009

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.3 (bez sledovania zmien)

30.07.2009

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.3 (so sledovaním zmien)

30.07.2009

Príloha č. 6 Charakter priorít a opatrení osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 verzia 1. 3

30.07.2009

Príloha č. 4 Opatrenia PRV, koneční prijímatelia a systémy financovania verzia 1. 3

30.07.2009

Príloha č. 3 Protokol o výbere ŽoNFP (projektov) MAS, verzia 1. 3.

30.07.2009

Príloha č. 1 Záväzná osnova ISRU, verzia 1.3 (bez sledovania zmien)

30.07.2009

Príloha č. 1 Záväzna osnova ISRU, verzia 1.3 (so sledovaním zmien)

22.04.2009

Dodatok č. 2 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader

21.10.2008

Dodatok č.1 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader

21.10.2008

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader verzia 1.1.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev