2013/OPRH/02

21.02.2014

Príloha 3b - Jednoduché účtovníctvo

aktualizované

21.02.2014

Príloha 3c - Podvojné účtovníctvo

aktualizované

13.02.2014

ROZHODNUTIE KOMISIE z 19. 12. 2013

o stanovení a schválení usmernení o určení finančných opráv, ktoré má Komisia uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania

13.02.2014

Usmernenia

o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania

16.01.2014

Dodatok č. 1.

16.01.2014

Príloha č. 1. - 4a - opatrenie 2.1.

16.01.2014

Príloha č. 2. - 4b - opatrenie 2.2.

20.12.2013

Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 9.0

OPATRENIE 2.1 INVESTÍCIE DO AKVAKULTÚRY
OPATRENIE 2.2 INVESTÍCIE DO SPRACOVANIA A UVÁDZANIA NA TRH

20.12.2013

Príloha č. 1: Zoznam produktov Prílohy 1 Zmluvy o založení ES

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev