Usmernenie

26.11.2010

Príloha č. 10 Zmluva o národnej spolupráci

26.11.2010

Príloha č. 11 Čestné vyhlásenie partnera projektu

26.11.2010

Príloha č. 12 Potvrdenie miestnej skupiny na území 3 krajín

26.11.2010

Príloha č. 13 Potvrdenie Riadiaceho orgánu

26.11.2010

Príloha č. 14 Vykonávanie projektov spolupráce VSP

26.11.2010

Príloha č. 15 Kritéria kvalitatívneho hodnotenia projektov spolupráce v rámci opatrenia 4.2.

26.11.2010

Príloha č. 16 Pracovný výkaz

14.10.2010

Metodický výklad k opatreniu 4.1.

Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia.

05.10.2010

"Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5.3.3.2 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader)"

23.03.2010

Dodatok č. 6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev