Podporné dokumenty

24.03.2010

Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov (reštrukturalizácia vinohradov)

20.11.2008

Vzor informačnej tabule

Konečný prijímateľ čerpajúci finančné prostriedky z PRV 2007 - 2013, u ktorého celkový objem projektu je vyšší ako 50 000 EUR, je povinný na mieste realizácie projektu (napr. na budove, ktorá je predmetom projektu, alebo na vstupe do objektu) postaviť informačnú tabuľu, ktorá musí spĺňať nasledovné kritériá...

01.07.2008

Miera nezamestnanosti

01.07.2008

Údaje o partnerských a prepojených podnikoch

11.04.2008

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004

z 27. októbra 2004, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

06.03.2008

Nová definícia malých a stredných podnikov - užívateľská príručka

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev